fbpx
Loading Events
  • This event has passed.

** English: please scroll down **

Wanneer je fysieke aanraking ontvangt en geeft op een liefdevolle, afgestemde manier heeft dit vele positieve uitwerkingen op ons lichaam. Zowel fysiek als mentaal.

Je lichaam zal meer en meer ontspannen; je hartslag, bloeddruk en ademhaling verlagen waardoor stress kan verdwijnen.

Gevoelsmatig verminderd aanraking angsten, het kalmeert. Het geeft ons een gevoel van welkom zijn en gesteund zijn. Aanraking vergroot je gevoel van vertrouwen en veiligheid. Dat je erbij hoort, verbonden voelt met anderen. Het ‘knuffelhormoon’ oxytocine wordt aangemaakt waardoor we meer empathie en affectie ervaren. Het maakt ons vriendelijker, socialer en liefdevoller.

In deze knuffelworkshop ga je door middel van rustig opbouwende oefeningen op verschillende manieren contact maken met elkaar. Je wordt uitgenodigd je grenzen te bewaken en je verlangens te uiten.

En wellicht een stukje uit je comfortzone te stappen.
De workshop staat in het teken van contact maken met jezelf, om vanuit daar de verbinding aan te gaan met anderen.

* VOOR WIE?
Knuffelen is fijn, maar soms ook spannend. Je hoeft deze middag niets te doen wat je niet wilt, als je een oefening niet mee wilt doen, of niet met een bepaald iemand, dan is dat prima. Jij bepaalt altijd je eigen grenzen. In het begin van de workshop zal dit nader toegelicht worden.

Weet dat de kleding aan blijft, dit is geen seksueel-getinte workshop.

Iedereen is welkom. Dit betekent dat er mogelijk een ongelijkheid in geslacht in de groep is. Je werkt met wie je wilt werken.

* OVER DE FACILITATORS EMILE & FLORIS
Emile is als gecertificeerd facilitator aangesloten bij Knuffelworkshops Nederland en België / Cuddle Workshops International. Voor meer informatie zie: www.knuffelworkshops.nl.
Facilitators aangesloten bij deze organisaties hebben een opleiding gehad en staan onder en supervisie om de continue, hoge kwaliteit van onze workshops te behouden. Daarnaast geeft Emile ook individuele knuffelsessies.

Floris geeft sinds 2009 Tai Chi en Qi Gong lessen.
Hij geeft ook individuele sessies als massage, coaching en/of info over leven van licht. Floris heeft 7 jaar ervaring met het faciliteren van diverse workshops.

Samen geven zij diverse workshops en belevingen: Happy Flow sessies, Happy Flow @Work-shops, Klankbelevingen, Workshop Beheer je energiehuishouding, Knuffelworkshops en
Verbindingsworkshops.

* TICKETS
Voel jij dat je hier bij wil zijn?

Haal hier dan jouw ticket:

Normale Ticket: €25

Budget: €15

Ticketlink: https://www.chipta.com/nl/tickets/event/27902/knuffelworkshop-eigentijds-nederland

* OVERIGE INFORMATIE
Locatie: een locatie in Amsterdam
Adres: We laten je hier meer over weten als het event dichterbij komt.

Aanvang: 19:00
Start workshop: 19:30 (deuren sluiten)
Einde workshop: 22:00
Sluit: 22:30

– Wij zorgen voor een warme, veilige sfeer waar iedereen zich comfortabel bij kan voelen.

– Wanneer je niet respectvol bent, grenzen overschrijdt of ander gedrag vertoont dat de veiligheid van de groep beïnvloedt, kunnen wij je vragen de workshop te verlaten.

– Je bent verantwoordelijk voor je eigen welzijn. Dit betekent dat je te allen tijde je grenzen kunt stellen. We zullen je stimuleren dit ook te doen.

– Draag schone, comfortabele kleding waarin je je goed voelt.

– This workshop will be in Dutch or in English if needed.

** English **

When you receive and give physical touch in a loving, attuned way, this has many positive effects on our body. Both physically and mentally.

Your body will relax more and more; lower your heart rate, blood pressure and breathing, which can cause stress to disappear.

Emotionally reduced touch fears, it soothes. It gives us a feeling of being welcome and supported. Touch increases your sense of trust and safety. That you belong, feel connected to others. The ‘cuddly hormone’ oxytocin is created so that we experience more empathy and affection. It makes us friendlier, more social and more loving.

In this cuddle workshop you will make contact with each other in various ways through calmly constructive exercises. You are invited to guard your boundaries and to express your desires.

And perhaps to step out of your comfort zone.
The workshop is all about making contact with yourself in order to connect with others from there.

* FOR WHOM?
Cuddling is nice, but sometimes exciting. You don’t have to do anything this afternoon that you don’t want, if you don’t want to participate in an exercise, or not with a certain person, that’s fine. You always set your own limits. This will be explained further at the beginning of the workshop.

Know that the clothing stays on, this is not a sexually oriented workshop.

Everyone is welcome. This means that there may be gender inequality in the group. You work with whom you want to work.

* ABOUT THE FACILITATORS EMILE & FLORIS
Emile is a certified facilitator affiliated with Cuddle Workshops Netherlands and Belgium / Cuddle Workshops International. For more information see: www.knuffelworkshops.nl.
Facilitators affiliated with these organizations have received training and are supervised and supervised to maintain the continuous, high quality of our workshops. Emile also gives individual cuddle sessions.

Floris has been teaching Tai Chi and Qi Gong since 2009.
He also gives individual sessions such as massage, coaching and / or information about living on light. Floris has 7 years of experience in facilitating various workshops.

Together they give various workshops and experiences: Happy Flow sessions, Happy Flow @ Work-shops, Sound experiences, Workshop Manage your energy management, Cuddle workshops and
Connection workshops.

* TICKETS
Do you feel that you want to be here?

Get your ticket here:
Normal Ticket: € 25
Budget: € 15
Ticket link: https://www.chipta.com/nl/tickets/event/27902/knuffelworkshop-eigemporary-netherlands

* OTHER INFORMATION
Location: A location in Amsterdam
Address: We will inform you about this as the event draws in closer

You are welcome: 19:00
Start of workshop: 19:30 (doors will close)
End of workshop: 22:00
Closes: 22:30

– We provide a warm, safe atmosphere where everyone can feel comfortable.

– If you are not respectful, cross boundaries or display other behavior that affects the safety of the group, we may ask you to leave the workshop.

– You are responsible for your own well-being. This means that you can set your limits at all times. We will encourage you to do this too.

– Wear clean, comfortable clothes that make you feel good.